close window
DISCLAIMER

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan EMABB vzw of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van EMABB vzw de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Het maken van persoonlijke kopieën mag alleen dan wanneer deze alleen voor privé doeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor publicatie of reproductie.

Informatie op de website
De informatie, die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. EMABB vzw staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. EMABB vzw is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. EMABB vzw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. EMABB vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door EMABB vzw houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.